Have a question?
Message sent Затвори

Общи условия

Здравейте и добре дошли в  www.aralinguabg.com ! 

Благодарим, че използвате нашите услуги! 

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ЗАЩОТО С ДОСТЪПА, РАЗГЛЕЖДАНЕТО, РЕГИСТРАЦИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН НА УСЛУГИТЕ НА УЕБСАЙТА, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ С И ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО ДА СТЕ ОБВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия уреждат правилата за ползване на уебсайта www.aralinguabg.com  както и взаимоотношенията между  „АраЛингуа“ ЕООД със седалище в гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл.275, вх.Б, ет. 5, ап. 13, ЕИК 206603572, с  електронен адрес за кореспонденция: info@aralinguabg.com, телефон: 0895004474, наричано по-долу „ДОСТАВЧИК“ и ползвателите на сайта, наричани по-долу „ПОТРЕБИТЕЛИ“. Тези условия обвързват и задължават всички потребители на продукта, както и неговия доставчик.

С всяко използване на   www.aralinguabg.com потребителите декларират, че се съгласяват с настоящите Oбщи условия и описаните в тях права и задължения.

  1. Ползване на уебсайта

1. Тези общи условия  представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Потребителите и Доставчика. Използването на уебсайта ще се счита за съгласие на Потребителя с настоящите Условия за ползването му. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези общи условия , от Политиката за лични данни и други писмени условия, създадени и публикувани от Доставчика в уебсайта, които са неразделна част от общите условия.

2. Настоящите общи условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица, доколкото тези услуги не се извършват от Доставчика.

3. Доставчикът си запазва правото по всяко време да  прави промени в общите условия. Потребителят се съгласява да се информира за промените и при продължаване на използването на уебсайта и услугите след влизането в сила на нова версия на общи условия, ще се счита, че е изразил съгласието си с последната публикувана версия на тези общи условия. Потребителят има право да се откаже от услугите и да не използва уебсайта ако не е съгласен с промените в новите редакции на общи условия. 

4.  Доставчикът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки в уебсайта.

5. Доставчикът предоставя на потребителите материалите, публикувани в уебсайта, само за лична употреба и с нетърговска цел. Материалите не могат да бъдат копирани, разпространявани и предоставяни за друга цел освен лично ползване.

6. Нарушителите на авторското право носят отговорност по чл. 172а и чл. 172б от Наказателния кодекс за престъпление против интелектуалната собственост и дължат обезщетение на носителя на правото по чл. 94 от Закона за авторското право и сродните му права.

II. Регистрация

1. Всеки потребител получава достъп до уроците чрез потребителски профил. За да използват услугите на уебсайта, потребителите трябва да попълнят електронна форма за регистрация, в която предоставят своите лични данни.

2. Потребителят се задължава са предостави верни и актуални данни.

3. Един потребителски профил може да бъде ползван само от един клиент. При установяване, че двама или повече потребители ползват един и същ профил за достъп до уроците, доставчикът има право да деактивира потребителския профил на клиента.

4. След регистрацията си потребителят получава email на посочената от него електронна поща, който съдържа линк за активиране на потребителския му профил. 

5. Потребителят има право свободно да редактира въведените от него данни в потребителския профил, с изключение на своето име и email.

III. Права и задължения на потребителя

1. Потребителят е длъжен да спазва описаните в Общите условия правила за ползване на уебсайта и неговото съдържание. Потребителят има задължение да се запознае с Общите условия и периодично да следи за изменения в тях.

2. Потребителят може да заяви, че не приема изменените Общи условия в 14-дневен срок от получаване на email-а за тяхната промяна. В този случай договорът между потребителя и доставчика се прекратява с достигане на заявлението на потребителя до доставчика. В случай че потребителят не заяви неприемане на промените в посочения срок, той се счита обвързан от тях.

3. Потребителят е задължен да използва материалите, публикувани в сайта, изцяло за лична употреба и съобразно настоящите Общи условия.

4. Потребителят се задължава да не копира, разпространява, възпроизвежда или публикува материали от уебсайта, като декларира, че е наясно с последващата си отговорност.

5. Потребителят следва да заплати сумата за избрания от него курс по електронен път чрез Виртуален ПОС терминал посредством дебитна или кредитна карта през платежна система, осигурена от банката, с която Търговецът има сключен договор, или по банков път. При избор на плащане по банков път – потребителят получава пълен достъп до избрания от него курс след потвърждение за получаване на съответната сума от страна на доставчика. ВАЖНО: Всички евентуални такси и комисионни, приспадани от банкова институция или друг финансов посредник за извършване на парични преводи, са за сметка на КЛИЕНТА ⁄ ПОТРЕБИТЕЛЯ. След като извършеното от Вас плащане бъде обработено и съответната сума видима в нашата система(до 2 работни дни), ще получите незабавен достъп до избрания от Вас курс.

6. Потребителят няма право да се откаже от продукта, след като вече го е заплатил. Продуктът не може да бъде заменян с друг.

7. Потребителят няма право да предоставя своите данни за достъп до системата на друг потребител.

IV. Права и задължения на доставчика

1. След заплащане от страна на потребителя, доставчикът е длъжен в най-кратък срок да му предостави достъп до избрания от него курс  услуга.

2. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в учебните материали и в цените на услугите.

3. Доставчикът има право по всяко време да прави промени в настоящите Общи условия, като се задължава своевременно да уведоми потребителите на посочената от тях електронна поща. Промените имат действие за в бъдеще и не важат по отношение на вече направени поръчки.

4. Доставчикът запазва правото си да прекрати достъпа на определени потребители до уебсайта, в случай че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или са накърнили правото на интелектуална собственост.

V. Курсове

1. Основните характеристики на всеки курс и правна услуга са описани подробно в уебсайта.

2. Изписаната цена е крайна за клиента. Не се начислява ДДС, тъй като дружеството не е регистрирано по ДДС.

3. Начинът на доставка на услугите е по електронен път и не се начислява допълнителна такса.

VII.Разрешаване на спорове:

Процедура по разрешаване на спорове.

В случай на възникнал спор или наличието на въпрос, за чието решаване е необходимо съдействието на Търговеца, Потребителят може да се свърже с Търговеца на посочените на Сайта телефон/и за контакти или да изпрати в свободна форма запитването си на посочения имейл за контакт. Служител на Търговеца ще се свърже с Потребителя във възможно най-кратък срок, за да обсъди всички въпроси поставени от Потребителя с цел тяхното бързо и качествено разрешаване в интерес на двете страни.

Законова гаранция и алтернативно решаване на спорове

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите.

При възникнал спор и невъзможност за решаването му между Вас и този интернет магазин, можете да се обърнете към сайта ОРС или КЗП.

VIII. Други условия

1. За всички неуредени в Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

2. В случай, че някоя от клаузите на Общите условия бъде обявена за недействителна, това няма да води до недействителност на други клаузи или части от Общите условия. Недействителната клауза се замества от повелителни норми на закона или установената практика.

3. Настоящите условия са в сила от 08-10-2021